Vedtekter

Vedtekter for Impulssenteret 07.06.2021

 • 1 Organisasjonens navn:

Impulssenteret

 • 2 Bakgrunn og formål:

Impulssenteret skal være en kulturell og kreativ arena for vekst og inspirasjon for mennesker med en usikker tilknytning til arbeidslivet. Arbeidslivet er ellers en slik arena hvor man får vist hva man står for, mulighet for å lære og vokse, og for tilknytning. De som ikke er så heldige å ha en full, fast jobb på en arbeidsplass som er god for dem har også slike behov. Impulssenteret skal kunne bidra til slike muligheter ved å la medlemmene selv få være med på å bestemme hva de vil bruke Impulssenteret til innenfor de vide rammene av et kulturelt folkeverksted med fokus på vekst.

Impulssenteret tror på menneskets iboende ressurser, og at ved å få bruke, dele, vise dem frem og få aksept for dem i et godt miljø, vil kunne bli den beste versjonen av seg selv. Impulssenteret skal prøve å påvirke verden omkring oss til å forstå det samme.

Impulssenteret vil bidra med faglig nyskaping og spredning av kunnskap basert på forskning, erfaringskompetanse og brukerperspektiv innen feltet kreativitet for å bidra tl endring utenfor senteret. Impulssenteret skal ved hjelp av dette søke midler til aktiviteter som kommer menneskene involvert i senteret til gode.

På Impulssenteret skal vi spille hverandre gode. Vi skal ha en felles forståelse av hverandres rett til å høre til og til å blomstre. Impulssenteret bygger på Trude Slettelands idé og livsfilosofi, og skal alltid være tro mot denne.

Impulssenteret skal ha en økonomi som sikrer at også de som ikke har penger har råd til å bruke senteret. Derfor må vi i fellesskap stadig sikre måter å skaffe inntekter til senteret gjennom positiv aktivitet.

Organisasjonen holder til i Bergen.

 • 3 Juridisk person:

Organisasjonen er en selveiende og frittstående juridisk person, med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Organisasjonen drives på ideell nonprofitt basis. Når det er økonomisk mulig skal organisasjonen kunne lønne mennesker som ellers ikke har lett for å finne lønnet arbeid.

 • 4 Medlemskap:

Medlemmer kan være enkeltpersoner eller organisasjoner som ønsker å delta aktivt eller støtte Impulssenterets arbeid. Betaling kan foregå både økonomisk og via frivillig arbeid for organisasjonen.

 • 5 Stemmerett og valgbarhet:

Alle medlemmer.

 • 6 Kontingent:

Organisasjonen opererer med ulike priser for medlemskap utfra bruk og evne.

 • 7 Årsmøte:

Årsmøtet, som holdes hvert år i mars, er organisasjonens høyeste myndighet. Saksliste skal lages ut fra innsendte saker til leder minst to uker før. Fullstendig saksliste skal sendes til medlemmene minst en uke før årsmøtet. Alle medlemmer som har betalt innen årsmøtet, har stemmerett . Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendringer som ikke er oppført på sakslisten senest en uke før årsmøtet.

 • 8 Ledelse av årsmøtet:

Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer.

 • 9 Årsmøtets oppgaver:

Årsmøtet skal:

 1. Behandle Impulssenterets årsmelding
 2. Behandle Impulssenterets regnskap i revidert stand
 3. Vedta budsjett
 4. Behandle innkomne forslag
 5. Velge styre. Styret fordeler arbeidsoppgaver og verv etter behov
  1. leder og nestleder
  2. styremedlemmer
  3. varamedlemmer
  4. revisor
 • 10 Oppløsning:

Oppløsning kan bare skje på årsmøtet. Alle midler som organisasjonen besitter vil da etter et avviklingsmøte fordeles slik årsmøtet bestemmer.